Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Browser Tweaks

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện của trang web này được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại http://browsertweaks.com/.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Website này. Bằng cách sử dụng Website này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Website này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Website này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Browser Tweaks và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong Website này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Website này.

Hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể khỏi tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kỳ tài liệu Website nào trên bất kỳ phương tiện nào khác;
  • bán, cấp phép phụ và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Website;
  • biểu diễn công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Website;
  • sử dụng Website này theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Website này;
  • sử dụng Website này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Website này;
  • sử dụng Website này trái với luật và quy định hiện hành hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Website, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Website này;
  • sử dụng Website này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định của Website này bị bạn hạn chế truy cập và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Browser Tweaks có thể hạn chế thêm quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Website này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Website này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện của Website này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Website này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Browser Tweaks một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi .

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. Công ty TNHH Browser Tweaks phần mềm Giải pháp có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Website này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không bảo hành

Website này được cung cấp “nguyên trạng” với tất cả các lỗi, và Công ty TNHH Browser Tweaks phần mềm Giải pháp không tuyên bố hoặc bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Website này hoặc các tài liệu có trên Website này. Ngoài ra, không có gì trên Website này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Browser Tweaks phần mềm Giải pháp, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của công ty, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Website này cho dù trách nhiệm pháp lý đó là theo hợp đồng. Công ty TNHH Giải pháp phần mềm chỉnh sửa trình duyệt, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Website này.

Bồi thường

Theo đây, bạn xin bồi thường ở mức tối đa Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Trình duyệt Tinh chỉnh từ và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ các quy định của các Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Browser Tweaks được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Website này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Công ty TNHH Browser Tweaks phần mềm Giải pháp được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo